Sedan 2015 finns Strensiq (asfotas alfa), det första godkända läkemedlet för hypofosfatasi, tillgängligt i Sverige. Den aktiva substansen i Strensiq – asfotas alfa – ersätter enzymet alkaliskt fosfatas, som patienter med hypofosfatasi lider brist på.

 

Strensiq

Strensiq behandlar den bakomliggande orsaken till hypofosfatasi, vilket leder till förbättrad benmineralisering.

 

Resultat från studier med Strensiq visar:

  • Förbättrad ben- och skeletthälsa
  • Förbättrad tillväxt
  • Överlevnad hos spädbarn trots behov av andningsstöd

Indikation

Strensiq är avsett för långtidsbehandling med enzymersättning hos patienter med hypofosfatasi vars första symtom visat sig före 18 års ålder för att behandla sjukdomens benmanifestationer.
Förbättrad benmineralisering

Strensiq förbättrar benmineraliseringen
Patienter 6 – 12 år (n = 10)

 

behandling7
Strensiq SmPC, August 2015.

 

Förbättrad ben- och skeletthälsa

Påtaglig läkning hos 64% av patienterna efter 24 veckor
Patienter < 6 månader (n=11)

 

behandling1
Påtaglig läkning hos 64% av patienterna efter 24 veckor
Patienter < 6 månader (n=11)

 

behandling2
Påtaglig läkning hos 64% av patienterna efter 24 veckor
Patienter < 6 månader (n=11)

 

behandling3
Patienter 6-12 år
Patienter som behandlades med Strensiq uppnådde värdena +2 och +3 (responder) redan under de första månaderna och bibehöll dessa med löpande behandling. Historiska kontroller visade ingen förändring över tid.
(n=13)

 

behandling5
Strensiq SmPC, August 2015.
Whyte et al. N Engl J Med 2012.

 

Förbättrad tillväxt

StrensiQ gav ihållande märkbar catch-up (kompensatoriskt ökad) längdtillväxt hos 69% (9/13) av patienterna efter 24 veckors behandling
Patienter 6-12 år (n=13)

 

behandling4

 

Strensiq SmPC, August 2015.

 

Överlevnad hos spädbarn trots behov av andningsstöd

Överlevnad hos spädbarn trots behov av andningsstöd
behandling6

 

n = 21 (1 patient hoppade av studien)
Strensiq SmPC, August 2015.

 


Andra behandlingsstrategier

Höga doser av vitamin D, kalciumtillskott och bisfosfonater ska inte ges om misstanke om hypofosfatasi finns, då det har visat sig att dessa kan förvärra symtomen vid HPP.

 

Den understödjande behandlingen vid hypofosfatasi inriktas på att hantera sjukdomens systemiska manifestationer:

  • Smärtstillande läkemedel för att hantera ben-, muskel- och ledsmärta
  • Kirurgi, för att minska förhöjt intrakraniellt tryck eller reparera frakturer
  • Vitamin B6 mot krampanfall
  • Tandvård med syfte att behålla en god tandhälsa
  • Behandling av hyperkalcemi / hyperkalciuri
  • Respiratoriskt stöd

Kirurgi

Behandlingsstrategierna vid kirurgisk reparation kan skilja sig för patienter med hypofosfatasi. Frakturer och pseudofrakturer är vanligt hos patienter med hypofosfatasi och kan ofta kräva olika typer av kirurgiska ingrepp.

 


Minimiinfo


pil Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 

 

Strensiq (asfotas alfa) 40 mg/ml och 100 mg/ml injektionsvätska, lösning. Rx, EF, ATC-kod: A16AB13. Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning, enzymer.

Indikation: Strensiq är avsett för långtidsbehandling med enzymersättning hos patienter med hypofosfatasi vars första symtom visat sig före 18 års ålder för att behandla sjukdomens benmanifestationer, (se avsnitt 5.1 i SPC). Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Överkänslighetsreaktioner med tecken och symtom som överenstämmer med anafylaxi, eller andra omfattande överkänslighetsreaktioner. Vid dessa reaktioner bör behandlingen avbrytas. Lokala reaktioner vid injektionsstället som brukar kunna hanteras effektivt genom att växla injektionsställen.  Kraniosynostos och försämring av befintlig kraniosynostos hos patienter yngre än 5 år. Regelbunden kontroll (inkl. ögonbottenundersökning med avseende på tecken på papillödem) och skyndsam åtgärd vid ökat intrakraniellt tryck rekommenderas. Oftalmisk (konjunktival och korneal) förkalkning och nefrokalcinos. Regelbundna oftalmologiska undersökningar och ultraljudsundersökningar av njurarna rekommenderas. Koncentrationen av paratyreoideahormon i serum kan öka. Viktökning. Graviditet & amning: Rekommenderas ej tillsammans med läkemedlet. 

Strensiq är endast för subkutant bruk. Det är inte avsett för intravenösa eller intramuskulära injektioner. Behandling ska initieras av läkare med erfarenhet av behandling av patienter med metabola sjukdomar eller skelettsjukdomar.

Datum för senaste översyn av produktresumén: April 2020.

Innehavare av godkännande för försäljning: Alexion Europe SAS, 103-105 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, Frankrike. Kontakt: Alexion Pharma Nordics AB, 08-557 727 50. Se www.fass.se för ytterligare information.

 

VANLIGA SYMTOM OCH TILLSTÅND
SOM KAN ORSAKAS AV HYPOFOSFATASI

Vanliga symtom och tillstånd som orsakas av HPP LÄS MER

ALP-KALKYLATOR
– HJÄLPMEDEL FÖR DIAGNOS

Diagnostisera HPP genom analys av ALP LÄS MER

VIKTIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER / TILLSTÅND

Viktiga differentialdiagnoser/tillstånd LÄS MER
AlexionAlexion Pharma Nordics AB, Kungsgatan 3, 3rd floor, 111 43 Stockholm. Copyright © 2017, Alexion Pharmaceuticals, Inc. All rights reserved. Sitemap | Användarvillkor